20130118

Τι είναι τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων  θα καλύψουν τα όποια κενά δημιουργούνται από τη συγχώνευση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται σε όλη τη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:
-Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
-Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως: φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών, δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων, αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες και δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων.
ʼλλες υπηρεσίες που θα προσφέρουν τα ΓΕΦ είναι:
-Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
-Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
-Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
-Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.
Από το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνεται ότι:
-Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες
-Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π., ενώ:
-Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου - TAXISnet.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι αρμοδιότητες των Τμημάτων των Δ.Ο.Υ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, κατά Τμήμα, είναι οι εξής:
Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
α) Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
β) Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ) Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..
δ) Ενημέρωση των φορολογουμένων βάσει των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των Υπουργικών Αποφάσεων και χορήγηση αντιγράφων αυτών στους ενδιαφερομένους.
ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
α) Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώρηση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά από την επιστροφή τους από την Δ.Ο.Υ..
Η διαδικασία αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μόνο για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται άμεση καταβολή του αναλογούντα φόρου με την υποβολή (όπως, φ.μ.α. ) ή όταν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή.
β) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση των πιστοποιητικών του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών (ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001) και του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, καταχώρηση των αιτήσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της αίτησης, αποστολή της αίτησης στην Δ.Ο.Υ. με τηλεομοιοτυπία, παραλαβή των πιστοποιητικών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., με αντίστοιχο τρόπο, χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου αυτών στον νομίμως αιτούντα, μετά από έλεγχο των στοιχείων του και φύλαξη των αιτήσεων και των πιστοποιητικών σε ειδικό φάκελο.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τη χορήγηση κυρωμένου αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1265/2011).
ΙΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
i. ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.
α) Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
β) Παραλαβή γραπτών ερωτημάτων και διαβίβασή τους στην Δ.Ο.Υ.
γ) Χορήγηση όλων των σχετικών εντύπων.
ii. ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
α) Παραλαβή αιτημάτων, μαζί με όλα τα εκάστοτε προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαβιβαστούν στην Δ.Ο.Υ. προς εξέταση, όπως ενδεικτικά η αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας (απαλλαγές αναπήρων πολιτών).
β) Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
IV. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ BIΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α) Παραλαβή αιτήσεων και αποστολή τους στην Δ.Ο.Υ.
β) Χορήγηση των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την Δ.Ο.Υ.
V. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
α) Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1)
β) Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών:
αα) Δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2)
ββ) Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
γ) Διαδικασίες Μεταβολής Εργασιών
αα) Δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου, επιτηδευματία και μη (έντυπο Μ1)
ββ) Δήλωση Μεταβολής εργασιών σε φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία (έντυπο Μ2), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές :
- - μεταφορά έδρας της επιχείρησης
- - μεταφορά έδρας υποκαταστήματος
- - αλλαγή κατηγορίας βιβλίων καθώς και τρόπο ένταξης, τρόπο και τόπο τήρησης αυτών, εκτός από τις μεταβολές που απαιτείται απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
- - αλλαγή καθεστώτος Φ.Π.Α. και τρόπο ένταξης
- - άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και παύση ενδοκοινοτικών συναλλαγών
- - θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- - υπαγωγή ή μη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
- -τρόπο άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας (συνέχεια - εποχικά - πλανόδια)
- - ίδρυση και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
γγ) Δήλωση Μεταβολής Εργασιών Νομικού Προσώπου (έντυπο Μ3), μόνο για τις ακόλουθες μεταβολές:
- θέση της επιχείρησης σε αδράνεια και την επαναφορά της σε ενεργή επιχείρηση
- παράταση του χρόνου διάρκειας της επιχείρησης
- αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης
- έναρξη και διακοπή εγκατάστασης εξωτερικού
δδ) Δήλωση μεταβολής στοιχείων υπό ίδρυση επιχείρησης (έντυπο Μ5)
Η εκπρόθεσμη υποβολή των παραπάνω δηλώσεων δεν γίνεται δεκτή από τα Γραφεία, τα οποία παραλαμβάνουν δηλώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών μόνο εφόσον υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (εμπρόθεσμα), με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, έντυπα και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ) Αιτήσεις
αα) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού Προσώπου
ββ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου
γγ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
δδ) Αίτηση για επανεκτύπωση Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών Φυσικού και μη Φυσικού Προσώπου
εε) Αίτηση για ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
στστ) Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού, για τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας
Μετά από τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών και αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του υποβάλλοντος το αίτημα και καταγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας, χορηγείται από το Γραφείο στον ενδιαφερόμενο, συμπληρωμένο ως προς τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά, αντίγραφο του «Αποδεικτικού Παραλαβής Δηλώσεων Μητρώου και Δικαιολογητικών» (έντυπο Μ) και το πρωτότυπο αποστέλλεται, στη συνέχεια, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, στην Δ.Ο.Υ., για διεκπεραίωση του αιτήματος.
VI. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
α) Παραλαβή αιτήσεων μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν.
Οι αιτήσεις εν συνεχεία διαβιβάζονται απευθείας στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης
β) Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων:
αα) Απαλλαγής από προσαυξήσεις με βάση το άρθρ.6 του ΚΕΔΕ λόγω μη γνώσης της οφειλής.
ββ) Διαγραφής χρεών άρθρου 82 του ΚΕΔΕ λόγω οικονομικής αδυναμίας.
γγ) ʼρσης ή περιορισμού κατασχέσεων.
δδ) Εξάλειψης ή περιορισμού υποθηκών.
εε) Υποβολής δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
στστ) Υποβολής προσφυγών κατά αποφάσεων των προϊσταμένων της Δ.Ο.Υ του άρθρου 9 του ν. 2386/96 για ακάλυπτες επιταγές του άρθρ.6 και του άρθρ. 82 του ΚΕΔΕ.
ζζ) Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.
ηη) Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
γ) Παραλαβή, έλεγχος και διαβίβαση φακέλων μετά των αιτημάτων
αα) Ρυθμίσεων χρεών, πτωχών οφειλετών κατά άρθρο 62 Α του ΚΕΔΕ
ββ) Διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών προς την επιτροπή του άρθρου 70Α του ν.2238/94.
δ) Χορήγηση εντύπων
ε)Παροχή πληροφοριών». πηγή:http://www.nextdeal.gr/

Ερχονται στους δήμους τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 

 Προχωρεί η δημιουργία των πρώτων 34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στα οποία θα μεταβιβαστεί μέρος των αρμοδιοτήτων των εφοριών που βάζουν «λουκέτο». Μέχρι τον Μάρτιο του 2013 θα κλείσουν 150 εφορίες. Σε λειτουργία θα παραμείνουν 120 ΔΟΥ σε όλη τη χώρα, ενώ για την εξυπηρέτηση των Φορολογουμένων σε ορεινές, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές θα συσταθούν 99 Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.Τα «φορολογικά ΚΕΠ» θα λειτουργούν στους δήμους υπό την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασής τους και θα αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους δήμους. Το κόστος της μισθοδοσίας που θα εργάζονται σε αυτά παραμένει στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, τα πρώτα 34 ΚΕΦ μπορούν να δημιουργηθούν στους δήμους: Ναυπακτίας, Ερμιονίδας Μεγαλόπολης, Δυτικής Αχαΐας, Κάτω Νευροκοπίου, Σουφλίου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Μινώα-Πεδιάδας, Χερσονήσου, Φιλιατών, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Νέστου, Μουζακίου, Σοφάδων, Νεστορίου, Σικυωνίων, Αγιάς, Τυρνάβου, Μεσσήνης, Ζηρού, Πάργας, Μαρωνείας-Σαπών, Βισαλτίας, Νέας Ζίχνης, Καλαμπάκας, Δομοκού, Μακρακώμης, Αμυνταίου και Κισσάμου. Στα ΚΕΦ θα περάσουν αρμοδιότητες των εφοριών που «κατεβάζουν ρολά» όπως:

- Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
- Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωσή τους και τη συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
- Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις ΔΟΥ.
Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων, έλεγχος των στοιχείων των δηλούντων, καταχώριση των δηλώσεων στο βιβλίο πρωτοκόλλου, χορήγηση βεβαίωσης για την κατάθεση της δήλωσης με την καταγραφή επί αυτής, αναλυτικά, όλων των συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, αποστολή των δηλώσεων στη ΔΟΥ και χορήγηση των αντιγράφων αυτών μετά την επιστροφή τους από τη ΔΟΥ.
- Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στη ΔΟΥ.
- Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
- Διαδικασίες χορήγησης ΑΦΜ.                                             πηγή:http://foroexelixi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3074.html

20130105

Δολιοφθορά η πτώση του Σινούκ στο Άγιο Όρος;

Σχεδόν …εχθρικά προς τη Δικαιοσύνη παρουσιάζει το σύνολο των ΜΜΕ την απόφαση με τη οποία επιδικάζει αποζημίωση που φτάνει με τους τόκους κοντά στις 700.000 ευρώ στη χήρα και στον ανήλικο γιο του Παναγ. Παπαναστασίου, πιλότου του Σινουκ που κατέπεσε κοντά στο Αγιο όρος στις 11 Σεπτεμβρίου 2012.
Μόνο που δεν βγαίνουν απ τα ρούχα τους οι δικαστικοί συντάκτες  μεγάλων εφημερίδων για το πώς το δικαστήριο τόλμησε να αναγνωρίσει ευθύνη στο Δημόσιο για την πτώση και έτσι να ανοίξει το δρόμο να πάρουν αποζημιώσεις και οι συγγενείς των άλλων 12 θυμάτων, κορυφαίο των οποίων ήταν  ο Πατριάρχης  Αλεξάνδρειας Πέτρος. Γιατί τόσο εχθρικά κύριοι και τα κουραφέξαλα περί ανοίγματος του ασκού του Αιόλου καθώς οι πραγματογνώμονες δεν  μπόρεσαν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια της πτώσης;
Τον κακό τους τον καιρό αν δεν μπόρεσαν. Ακόμα και γι’ αυτή την αδυναμία θα έπρεπε το δικαστήριο να επιδικάσει στο Δημόσιο να καταβάλει άλλη τόση αποζημίωση για να δούμε αν οι πραγματογνώμονες είναι τόσο ανίκανοι… Γράφει χαρακτηριστικά το ΕΘΝΟΣ του κ.Μπόμπολα:
«…Η Επιτροπή Πραγματογνωμόνων δεν μπόρεσε να διακριβώσει τα ακριβή αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου, ούτε εντόπισε κάποια παράνομη πράξη ή παράλειψη από όργανα του Δημοσίου (κατά την πτήση, τις επιθεωρήσεις συντήρησης του ελικοπτέρου κ.λπ.)…»
Άρα το δικαστήριο κακώς έδωσε τόση αποζημίωση η οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι η είσπραξη μισής μέρας από την Αττική Οδό του ίδιου επιχειρηματία…
Λέξη δεν θα βρείτε για τα «λοιπά» της πτήσης. Π.χ. οι δημοσιογράφοι δεν έχουν απορίες και δεν κάνουν έρευνα για το γιατί έπεσε το ελικόπτερο αφού δεν είχε κανένα πρόβλημα; Για το αν το έριξαν; Για το αν το ανατίναξαν; Για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε υπερτυχερός ο κ.Φορλίδας και δεν ανέβηκε ποτέ στο ελικόπτερο, αν και πήγε το πρωί στο ελικοδρόμιο;
Για το τι πήγαινε να συζητήσει με νομικούς και οικονομικούς συμβούλους στον …Εφραίμ του Βατοπεδίου ο Πατριάρχης αμέσως μετά την ΑΡΠΑΓΗ των εκτάσεων της Βιστωνίδας;
Δεν έχουν πληροφόρηση ότι αμέσως μετά δολοφονήθηκαν με βόμβες στο αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ του αεροδρομίου του Καΐρου οι δυο λογιστές του Πατριάρχη Πέτρου; Τυχαίο είναι;
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας (όπου παραπέμφθηκε η υπόθεση από το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου Χαλκιδικής) απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του Δημοσίου, κρίνοντας ότι υπάρχει αντικειμενική ευθύνη του και ότι επρόκειτο για στρατιωτική πτήση που από τη φύση της αποτελούσε ιδιαίτερη πηγή κινδύνων αναγκαίων για την εξυπηρέτηση κρατικού σκοπού και συνακόλουθα του δημοσίου συμφέροντος, αφού η αποστολή αφορούσε στην ασφαλή μεταφορά του Πατριάρχη και της συνοδείας του στο Άγιον Όρος, είχε καθαρά προσκυνηματικό χαρακτήρα και σχετιζόταν με τον ρόλο του Πατριαρχείου για τη διατήρηση και διάδοση της Ελληνορθόδοξης θρησκευτικής πίστης σε χώρες της Αφρικής.
Ο Π.Παπαναστασίου ήταν πιλότος σε στρατιωτικό ελικόπτερο και το δραματικό βράδυ των Ιμίων.
Οι Τούρκοι κομάντος που είχαν αποβιβαστεί στα Ίμια σκοτώθηκαν ΌΛΟΙ  5 χρόνια αργότερα όταν το ΣΙΝΟΥΚ στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε από…μόνο του σε περιοχή της Τουρκίας.
Μεταξύ των σεναρίων που διακινήθηκαν στην πτώση του δικού μας ΣΙΝΟΥΚ ήταν και ότι το ελικόπτερο είχε «πειραχτεί» από πριν γιατί επρόκειτο να μεταφέρει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άγιο Όρος και κάποιοι είχαν …αντιρρήσεις!
Άνθρωποι που γνωρίζουν θεωρούν ότι το δικαστήριο διείδε δολιοφθορά στην πτώση του Σινουκ και την συνεκτίμησε στην απόφασή του.από τον ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ πηγή: http://www.paraskhnio.gr

Προς κατάργηση του θρησκευτικού όρκου στα ελλ. δικαστήρια;

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΟΣΗΣ!!!
Το ενδεχόμενο να καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος στα ελληνικά δικαστήρια θα εκδικάσει το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 8 Ιανουαρίου.Οι προσφεύγοντες είναι μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι» και διαμαρτύρονται για την υποχρέωση που επιβάλλεται στους μάρτυρες των ελληνικών δικαστηρίων, να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο.Τα μέλη του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι», παραβρέθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης σε 48 ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η υποχρέωση των μαρτύρων να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης, με τις οποίες απαγορεύονται οι διακρίσεις.Παράλληλα, οι προσφεύγοντες, ισχυρίζονται στην προς εκδίκαση προσφυγή τους, ότι η παρουσία χριστιανικών συμβόλων στις αίθουσες των ελληνικών δικαστηρίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλοι οι Έλληνες δικαστές είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, δημιουργούν αμφιβολίες για την αμεροληψία των αποφάσεών τους. πηγή:.http://www.paraskhnio.gr/